Ανακοινώσεις

Πλατφόρμα Eclassexams 19062020

Eclassexams

H πλατφόρμα Eclassexamshttp://eclassexams.uop.gr/ έχει ενεργοποιηθεί και είναι διαθέσιμη για χρήση για τις εξετάσεις, από την 19η/6/2020, όπως συμφωνήθηκε στη συνάντηση του Αντιπρύτανη Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης και των Κοσμητόρων και Προέδρων Τμημάτων του Αντικαλάμου στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε την 17η/6/2020.

Η πλατφόρμα είναι εγκαταστημένη σε εξυπηρετητή σημαντικά υψηλότερων προδιαγραφών σε σχέση με τον υπάρχοντα της πλατφόρμας vclass και αναμένεται να ανταπεξέλθει χωρίς σημαντικά προβλήματα στη διαδικασία των εξετάσεων, Παρόλα αυτά, λόγω των επικαλύψεων των ωρών εξέτασης των μαθημάτων και λόγω της πρόσφατης εμπειρίας συνιστάται ο καταμερισμός των εξετάσεων στις οποίες συμμετέχει μεγάλος αριθμός φοιτητών σε μικρότερες ομάδες (200 ατόμων ή και λιγότερων).

Οδηγίες χρήσης της πλατφόρμας Eclassexams:

Στη πλατφόρμα δεν έχουν μεταφερθεί λογαριασμοί χρηστών και μαθήματα. Οι καθηγητές θα πρέπει να εγγραφούν, και να δημιουργήσουν τα μαθήματα μόνο για την εξέταση. Οι φοιτητές αντίστοιχα θα πρέπει να εγγραφούν στην πλατφόρμα και στα μαθήματα που θα εξεταστούν.

Στη συνέχεια ακολουθούν λεπτομερέστερες οδηγίες των παραπάνω για καθηγητές και φοιτητές. Οι καθηγητές μπορούν να στείλουν τις οδηγίες προς τους φοιτητές, εμπλουτισμένες με επιπλέον πληροφορίες για την εξέταση του κάθε μαθήματος.

Οδηγίες για καθηγητές:

  1. Υποβάλλετε αίτηση εγγραφής στη διαδρομή Εγγραφή-> Αίτηση Νέου Λογαριασμού. (απευθείας σύνδεσμος http://eclassexams.uop.gr/modules/auth/formuser.php?p=1).
  2. Δημιουργήστε τα εξεταζόμενα μαθήματα και στη συνέχεια την εξέταση μέσα σε αυτά.

Οδηγίες για φοιτητές

  1. Δημιουργήστε λογαριασμό στη διαδρομή Εγγραφή-> Δημιουργία Νέου Λογαριασμού. (απευθείας σύνδεσμος http://eclassexams.uop.gr/modules/auth/newuser.php)
  2. Πραγματοποιήστε εγγραφή στα μαθήματα που επιθυμείτε να εξεταστείτε και συμμετάσχετε στην εξέταση την καθορισμένη ώρα.